AVALIK KORD

Surju valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Koerte ja kasside pidamise eeskiri Surju vallas

Surju valla heakorraeeskiri

 

EHITUS JA PLANEERIMINE

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendammine Surju vallas
Surju valla teehoiukava aastateks 2017-2021
Surju valla teehoiu eeskiri

 

ETTEVÕTLUS

Surju valla reklaamimaks
Müügipileti hinna kehtestamine


HARIDUS JA KULTUUR

Valla eelarvest huvihariduse ja-tegevuse toetamise kord
Surju Lasteaia põhimäärus

Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri
Õpetajate töötasustamise alused 
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord

KESKKOND

Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord
Jäätmehoolduseeskiri
Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri
Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord
Surju Valla Hooldekodu "Videvik" põhimäärus

Surju Valla Hooldekodu „Videvik” kohamaksumuse kinnitamine
Surju valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale
Sotsiaalhoolekande seadusest ja lastekaitseseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele
Koduteenuse osutamise kord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
 

MUUD KORRAD JA EESKIRJAD

Surju Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine
Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ning volikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord
Surju Vallavalitsuse palgajuhend      
Prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord
Maamaksumäära kehtestamine  
Hankekord  
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 
Surju valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse taotlemise ja andmise kord 
Külavanema statuut 
Surju valla põhimäärus                          
Surju valla heakorrakonkursi juhend 
Vallavara valitsemise kord
Surju valla kohanimede määramise kord
Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018
Surju Vallavolikogu töökord
Surju Vallavalitsuse töökord, komisjonide moodustamise alused ja kord ning tegevuse alused
Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine