1. Üldsätted

1.1 maanõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem 
1.2 maanõunikule annab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist vallavanem 
1.3 maanõunik asendab vallavanemat

 

2. Ametikoha eesmärk

Maareformi läbiviimine ja maade kasutamise organiseerimine

 

3. Ametiülesanded

3.1 korraldab õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamist ja kompenseerimist, ostueesõigusega maa erastamist ja maade ostmist 
3.2 teeb vallavalitsusele ettepanekud maade paremaks kasutamiseks 
3.3 märgib looduses ajutisi maakasutusi ja sõlmib maakasutajatega lepinguid ning peab arvestust maakasutuse kohta 
3.4 peab valla maaregistrit ja täiendab seda 
3.5 kontrollib ma kasutamise ja kaitse alasest õigusaktidest kinnipidamist 
3.6 organiseerib valla üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamist 
3.7 teeb vallavolikogule ettepanekuid maa munitsipaalomandisse taotlemiseks ja vallale maa ostmiseks 
3.8 lahendab vallavalitsusele maaküsimustes saabunud avaldused ja koostab kirjaliku vastuse 
3.9 valmistab ette maamaksu arvestamise dokumendid ja esitab maksuametile andmed maamaksu määramiseks 
3.10 valmistab ette vallavalitsusele ja vallavolikogule maaküsimusi puudutavad eelnõud 
3.11 korraldab valla teede korrashoidu 
3.12 korraldab ehitustegevusega seotud töid vallas 
3.13 organiseerib valla heakorrastustöid ja koordineerib keskkonnaalast tööd vallas 
3.14 täidab vallavanema poolt antud muid ülesandeid, mis tulenevad seadusest ja muudest õigusaktidest

 

4. Vastutus

Vastavalt ametiülesannete täpse, õigeaegse ja kohusetundliku täitmise eest

 

5. Õigused

5.1 teha ettepanekuid maaseadusandluse rikkumises süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse alustamiseks 
5.2 võtta osa volikogu või vallavalitsuse istungitest, kus arutatakse tema tööülesannetesse kuuluvaid küsimusi 
5.3 saada tööks vajalikku täienduskoolitust

 

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 maanõunik peab olema maakorraldusliku kõrg- või kesk-eriharidus ja eelnev töö kogemus, mis on seotud maakorraldusega 
6.2 arvuti kasutamise oskus.