1. Üldsätted

1.1 sotsiaalnõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem 
1.2 sotsiaalnõunikule annab tööülesandeid vallavanem 
1.3 sotsiaalnõunikule alluvad valla sotsiaalhooldustöötajad 
1.4 sotsiaalnõunikku asendab tema puhkuse ajal vallasekretär

2. Ametikoha eesmärk

Sotsiaalhoolekande töö korraldamine vallas vastavuses Sotsiaalhoolekande seadusega

3. Ametiülesanded

3.1 koostab sotsiaalhoolekande arengukava valla arengukava osana 
3.2 peab arvestust vallas elavate puuetega inimeste, pensionäride, töötute, paljulapseliste ja väikeste lastega perede, kinnipidamiskohtadest vabanenud ja tingimisi karistatud isikute, vanemlike kohustuste, lapsekohustuste ja koolikohustuse mittetäitjate ning sotsiaalabi või hooldust vajavate inimeste kohta 
3.3 arvutab toimetuleku toetust 
3.4 võtab vastu kodanikke sotsiaalhooldus- ja abi küsimustes 
3.5 annab informatsiooni pensioni seaduse rakendamise ja toetuste maksmise korra kohta 
3.6 abistab inimesi sotsiaalabi või toetuse saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel

3.7 esitab oma seisukoha toetuste maksmiseks materiaalselt vähekindlustatud isikutele ja peredele 
3.8 korraldab vanuritele ja puuetega inimestele küttematerjali hankimist, transporti, saagimist ja lõhkumist 
3.9 teeb vallavanemale ettepanekud sotsiaalhooldustöötajate tööle võtmiseks, nende asendamiseks ja vabastamiseks 
3.10 korraldab sotsiaalhooldustöötajate koolitust ja määrab neile tööpiirkonna 
3.11 koostab volikogule sotsiaalküsimuste arutamiseks otsuse projektid ja teeb volikogule ning vallavalitsusele ettepanekuid antud valdkonna töö paremaks korraldamiseks  kooskõlastatult vallasekretäriga 
3.12 abistab sotsiaalkomisjoni organisatsiooniliselt 
3.13 esitab vastavatele ametkondadele aruandeid, taotlusi ja õiendeid ettenähtud tähtaegadel 
3.14 esitab kohtule vajalikud materjalid eestkoste seadmiseks  kooskõlastatult vallasekretäriga 
3.15 korraldab päevakeskuse tööd 
3.16 abistab ja korraldab vanuritele ja lastele mõeldud ürituste läbiviimist 
3.17 peab puuetega inimestele, vanureile või lastele tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise kohta registrit 
3.18 juhib lastekaitsealast tööd vallas ja külastab vastavalt vajadusele probleemseid peresid 
3.19 korraldab üksikvanuritele ja puuetega inimestele transpordi erialaarstide juurde minekul 
3.20 abistab vanureid ja puuetega inimesi ravimite kättesaamisel 
3.21 täidab vallavanema poolt antud muid teenistusalaseid korraldusi, mis tulenevad seadusest

4. Vastutus

4.1 vastutab oma tööülesannete täpse, õigeaegse ja kohusetundliku täitmise eest ning ametisaladuste ja ametialase informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest 
4.2 vastutab temale pandud tööülesannete õigsuse eest

5. Õigused

5.1 saada tööks vajalikku täiendkoolitust 
5.2 võtta osa volikogu ja vallavalitsuse istungitest, kus arutatakse tema tööülesannetesse kuuluvaid küsimusi

6. Kvalifikatsiooninõuded

6.1 sotsiaalnõunikul peab olema erialase ettevalmistusega kõrgharidus või keskharidus koos sotsiaaltöötajate täiendkoolituse tunnistusega 
6.2 arvutioskus SIS programmi ulatuses.