1. ÜLDSÄTTED

1.1 pearaamatupidaja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem 
1.2 pearaamatupidajale annab tööülesanded ja kontrollib nende täitmist vallavanem 
1.3 pearaamatupidajale allub nooremraamatupidaja 
1.4 pearaamatupidajat asendab nooremraamatupidaja 
1.5 pearaamatupidaja asendab nooremraamatupidajat

 

2. AMETIKOHA EESMÄRK

Vallavalitsuse ja valla asutuste raamatupidamise korraldamine vastavuses Raamatupidamise seadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega

 

3. AMETIÜLESANDED

3.1 viseerib rahalised dokumendid 
3.2 korraldab raamatupidamist 
3.3 kontrollib eelarve täitmist (ja aruannet) 
3.4 jälgib tulude laekumist 
3.5 arvestab kassa- ja tegelikke kulusid allasutuste viisi 
3.6 koostab ja esitab raamatupidamisaruanded ( kuu-, kvartali ning aastaaruanded, maksudeklaratsioonid 
3.7 koostab ja esitab statistilised aruanded 
3.8 arveldab deebitoride ja kreeditoridega 
3.9 tagab töötasude õigeaegse väljamaksmise ja maksude ülekandmise 
3.10 korraldab varade arvestuse ja ümberhindamise ning inventuuride läbiviimise 
3.11 teeb ettepanekuid oma valdkonnas kaadri valikul 
3.12 levitab oma tegevusalast infot volikogu ja komisjoni liikmetele ning vallavalitsuse töötajatele 
3.13 teeb ettepanekuid oma tegevusala paremaks korraldamiseks 
3.14 töötab välja ja esitab kinnitamiseks raamatupidamise siseeeskirjad kooskõlastatult vallavanemaga 
3.15 täidab vallavanema poolt antud muid teenistusalaseid korraldusi, mis tulenevad seadustest

 

4. VASTUTUS

4.1 vastutab talle kooskõlastamiseks ja allakirjutamiseks esitatud dokumentide vastavuse eest finantseerimise- ja raamatupidamiseeeskirjadele 
4
.2 vastutab raamatupidamise sisekorra väljatöötamise, täiendamise ja kasutamise eest vallas 
4.3 vastutab blankettide ja arvutiprogrammide kasutamise eest 
4.4 vastutab vigade väljaselgitamise ja kõrvaldamise eest raamatupidamises 
4.5 vastutab üksnes nende dokumentide eest, mis on talle tutvumiseks esitatud ning ulatuses, millega ta nõus oli 
4.6 vastutab ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest

 

5. ÕIGUSED

5.1 mitte alla kirjutada dokumentidele, kui need ei ole kooskõlas vastavate õigusaktidega. Vaidluse korral lahendab küsimuse volikogu. Kui pearaamatupidaja keeldub alla kirjutamast dokumendile, millele allakirjutamist volikogu nõuab, nimetab volikogu isiku, kes pearaamatupidaja eest alla kirjutab 
5.2 saada vajalikke andmeid ja tehnilist abi 
5.3 saada tööks vajalikku täienduskoolitust

 

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

6.1 pearaamatupidajal peab olema eriharidus raamatupidamise alal arvutioskus (raamatupidamisprogrammide kasutamine)