1. ÜLDSÄTTED

1.1 vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem 
1.2 vallasekretär ei kuulu valitsuse koosseisu, kuid võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest 
1.3 vallasekretärile annab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist vallavanem 
1.4 vallasekretärile allub asjaajaja 
1.5 vallasekretäri asendamise korra määrab vallavanem 
1.6 vallasekretär asendab asjaajajat ja vallavanema käskkirja alusel ka teisi haldusaparaadi tõõtajaid. 

2. AMETIKOHA EESMÄRK

Tagada valla tõõ järjepidevus ja vastavus Eesti Vabariigi seadusandlusele 

3. AMETIÜLESANDED

Vallasekretär:

3.1 tagab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide ja lepingute vastavuse seadustele ja teistele õigusaktidele 
3.2 tagab vallavalitsuse poolt väljaantava dokumentatsiooni vastavuse seadustele ja teistele õigusaktidele 
3.3 tagab õigusaktide registri pidamise, vastavatele ametiisikutele ja volikogu liikmetele tutvustamise ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise 
3.4 viseerib määruste, otsuste ja korralduste eelnõud ning annab volikogule ja vallavalitsusele nende seaduslikkuse kohta oma arvamuse 
3.5 korraldab õigusabi andmist volikogu ja vallavalitsuse liikmetele 
3.6 korraldab volikogu ja vallavalitsuse määruste, volikogu otsuste ja vallavalitsuse korralduste avaldamist ja tõõ avalikustamist 
3.7 korraldab valla õigusaktide täitmise kontrolli 
3.8 juhib valla valimiskomisjoni tööd ning korraldab valimiste ja rahvaküsitluste tehnilise ettevalmistamise ja läbiviimise 
3.9 esindab valda kohtus erivolitusteta või volitab selleks teisi isikuid 
3.10 vormistab vallavalitsuse istungite protokollid ja organiseerib asjaosalistele protokollist väljavõtete ning õigusaktide ärakirjade edastamise 
3.11 töötab välja ja esitab määruste, otsuste, korralduste ja vallavanema käskkirjade eelnõud tema pädevusse antud küsimustes 
3.12 teostab notariaaltoiminguid vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele 
3.13 peab vallaelanike arvestust  
3.14 väljastab tõendeid ja õiendeid 
3.15 peab koolikohustuslike laste algarvestust ja koostab vastavad nimekirjad koolile 
3.16 peab personali arvestust 
3.17 korralab perekonnaseisuaktide vormistamise ja - tunnistuste väljaandmise 
3.18 hoiab valla vapipitsatit 
3.19 koordineerib oma tööd teiste vallasekretäridega 
3.20 täidab muid kohustusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, valla põhimäärusest. 

4. VASTUTUS

4.1 vastutab kanselei korrasoleku eest 
4.2 vastutab kirjadele tähtaegse vastamise eest, arhiivi korrasoleku eest 
4.3 vastutab ametiülesannate täpse ja õigeaegse täitmise eest ning ametisaladuste, ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest 

5. ÕIGUSED

5.1 saada vallavalitsuse ametnikelt , volikogu liikmetelt ja hallatavatelt asutustelt informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud tema teenistusülesannete täitmiseks 
5.2 saada tööks vajalikku täienduskoolitust 
5.3 esitada kirjalik eriarvamus vastavalt volikogu esimehele, vallavanemale, või vallavalitsusele, kui vallasekretär ei nõustu viseerimiseks esitatud dokumendi sisuga (dokument ei vasta seadusele; on teostamatu; ei vasta sellele, kuidas otsustati vms). 

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

Vallasekretäril peab olema juristi kvalifikatsioon või tunnistus vastavuse kohta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kutsenõuetele.