PealkiriAndjaLiikAkti nrRedaktsiooni kehtivus
Surju valla kohanimede määramise kord Surju Vallavolikogu määrus 14 07.10.2014 - …
Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 Surju Vallavolikogu määrus 16 01.01.2015 - 31.12.2018
Surju Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine Surju Vallavolikogu määrus 17 21.12.2015 - …
Surju Vallavalitsuse palgajuhend Surju Vallavolikogu määrus 5 21.12.2015 - …
Surju Valla Hooldekodu „Videvik” põhimäärus Surju Vallavolikogu määrus 4 09.03.2015 - …
Surju valla teehoiukava aastateks 2014-2016 Surju Vallavolikogu määrus 7 09.03.2015 - 31.12.2016
Surju valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Surju Vallavolikogu määrus 10 07.06.2015 - …
Surju Lasteaia põhimäärus Surju Vallavolikogu määrus 8 10.05.2015 - …
Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 Surju Vallavolikogu määrus 2 07.02.2015 - 31.12.2027
Prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamise kord Surju Vallavolikogu määrus 2 10.02.2014 - …
Surju valla 2016. aasta eelarve Surju Vallavolikogu määrus 1 26.01.2016 - 31.12.2016
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Surju vallas Surju Vallavolikogu määrus 15 04.12.2015 - …
Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021 Surju Vallavolikogu määrus 2 26.02.2016 - 31.12.2021
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Surju Vallavolikogu määrus 5 02.04.2016 - …
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Surju Vallavolikogu määrus 8 02.04.2016 - …
Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele Surju Vallavolikogu määrus 7 02.04.2016 - …
Koduteenuse osutamise kord Surju Vallavolikogu määrus 6 02.04.2016 - …
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Surju Vallavolikogu määrus 4 04.04.2016 - …
Surju valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord Surju Vallavolikogu määrus 6 04.04.2016 - …
Surju Valla Hooldekodu „Videvik” kohamaksumuse kinnitamine Surju Vallavolikogu määrus 5 04.04.2016 - …
Kohanime määramine Surju Vallavolikogu määrus 10 30.08.2013 - …
Jäätmehoolduseeskiri Surju Vallavolikogu määrus 13 01.11.2010 - …
Vallavara valitsemise kord Surju Vallavolikogu määrus 8 26.02.2016 - …
Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord Surju Vallavolikogu määrus 11 01.10.2007 - …
Surju valla üldplaneeringu kehtestamine Surju Vallavolikogu määrus 1 12.02.2003 - …
Sotsiaalhoolekande seadusest ja lastekaitseseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Surju Vallavolikogu määrus 9 02.04.2016 - …
Maamaksumäära kehtestamine Surju Vallavolikogu määrus 18 01.01.2013 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri Surju Vallavolikogu määrus 9 30.08.2013 - …
Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ning volikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord Surju Vallavolikogu määrus 14 26.02.2016 - …
Tänavakaubanduse korra ning kauba või teenuse müügi korra kinnitamine avalikul üritusel Surju Vallavolikogu määrus 8 25.05.2004 - …
Valitsuse töökord, komisjonide moodustamise alused ja kord ning tegevuse alused Surju Vallavolikogu määrus 7 25.02.2014 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Surju Vallavolikogu määrus 14 04.04.2016 - …
Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri Surju Vallavolikogu määrus 5 25.03.2009 - …
Surju valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise ja andmise kord Surju Vallavolikogu määrus 13 01.12.2008 - …
Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord Surju Vallavolikogu määrus 2 15.02.2013 - …
Surju Põhikooli põhimäärus Surju Vallavolikogu määrus 17 01.01.2011 - …
Nõuded vallaametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele Surju Vallavolikogu määrus 4 07.04.2013 - …
Surju valla teehoiu eeskiri Surju Vallavolikogu määrus 17 01.11.2012 - …
Volikogu töökord Surju Vallavolikogu määrus 6 20.02.2012 - …
Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord Surju Vallavolikogu määrus 6 01.04.2014 - …
Kalmistute kasutamise eeskiri Surju Vallavolikogu määrus 4 01.03.2012 - …
Surju Põhikooli hoolekogu moodustamine ja töökord Surju Vallavolikogu määrus 18 16.12.2010 - …
Hankekord Surju Vallavolikogu määrus 14 01.11.2012 - …
Valla eelarvest huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord Surju Vallavolikogu määrus 1 30.01.2011 - …
Surju Raamatukogu põhimäärus Surju Vallavolikogu määrus 3 25.03.2009 - …
Müügipileti hinna kehtestamine Surju Vallavolikogu määrus 20 01.08.2014 - …
Surju valla reklaamimaks Surju Vallavolikogu määrus 11 02.07.2012 - …
Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri Surju Vallavolikogu määrus 4 01.01.2011 - …
Surju valla heakorrakonkursi juhend Surju Vallavolikogu määrus 9 28.05.2014 - …
Õpetajate töötasustamise alused Surju Vallavolikogu määrus 3 23.02.2013 - …
Surju valla Vapimärgi statuut Surju Vallavolikogu määrus 18 06.11.2006 - …
Otsustusõiguse delegeerimine Surju Vallavolikogu määrus 5 25.09.2000 - …
Üüri piirmäära kehtestamine Surju Vallavolikogu määrus 15 01.10.2011 - …
Pädevuse delegeerimine Surju Vallavolikogu määrus 3 10.02.2014 - …
Pädevuse delegeerimine Surju Vallavolikogu määrus 2 26.01.2012 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Surju Vallavolikogu määrus 14 27.09.2011 - …
Külavanema statuut Surju Vallavolikogu määrus 12 05.07.2005 - …
Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 Surju Vallavolikogu määrus 12 01.01.2014 - 31.12.2017
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Surju Vallavolikogu määrus 8 29.04.2014 - …
Surju valla põhimäärus Surju Vallavolikogu määrus 7 16.06.2013 - …
Surju valla kaevetööde eeskirja kehtestamine Surju Vallavolikogu määrus 11 01.07.2003 - …
Surju valla 2016. aasta lisaeelarve Surju Vallavolikogu määrus 11 24.09.2016 - 31.12.2016
Surju valla 2016. aasta II lisaeelarve Surju Vallavolikogu määrus 13 22.11.2016 - 31.12.2016
Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine Surju Vallavolikogu määrus 12 23.10.2016 - 31.12.2022