Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 18. oktoobril 2009. a.

Surju Vallavolikogu 25.06.2009 otsus nr 24 „Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123062

                                                               

 

Surju Vallavolikogu 25.06.2009 otsus nr 25 „Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123063

 

 

Surju Vallavolikogu 25.06.2009 otsus nr 26 „Valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123064 

 

 

Surju valla valimiskomisjoni (asukohaga Surju küla, Surju vallamaja), asukoht määratud Surju Vallavalitsuse 29. juuni 2009 korraldusega nr 112http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123447 koosseis on järgmine:

komisjoni esimees Mare Kütt

aseesimees Aime Vill

liige Epp Remmel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surju valla valimiskomisjoni 13.08.2009 otsus nr 1 „Valimiskomisjoni aseesimehe valimine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123482 

 Surju valla valimiskomisjoni 13.08.2009 otsus nr 2 „Valimiskomisjoni tööaja määramine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123483

 

Surju valla valimiskomisjoni 04.09.2009 otsus nr 3 „Valimisliidu registreerimine“

http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123535

 

Surju valla valimiskomisjoni 11.09.2009 otsus nr 4 " Kandidaatide registreerimine"
">http://avalik.amphora.ee/surjuvv/document.aspx?id=123543

 

 

 

 

Valimiste läbiviimiseks on moodustatud Surju valla valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskonda kuulub kogu Surju valla territoorium.        
Hääletamisruumi asukoht:   SURJU RAHVAMAJA, SURJU KÜLA
Valimisjaoskond nr 1 on määratud valimisjaoskonnaks:

*    kus valijad saavad hääletada  väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda,

      *    kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Surju vallas on

            Rahvastikuregistrisse kantud Surju valla täpsusega.

Valimiste info on järgmisel aadressil:

http://www.vvk.ee

SURJU  VALLA  VALIMISKOMISJON

 

OTSUS

 

 

Surju                                                                            23. oktoober 2009 nr 5

 

 Surju Vallavolikogu

 

liikmete registreerimine

 

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 20 lõikest 2, § 68 lõikest 1 ja 3 ning võttes aluseks Surju Vallavolikogu 18. oktoobri 2009 valimistulemused, Surju Valla Valimiskomisjon 

 

o t s u s t a b:

 

1. Registreerida Surju Vallavolikogu liikmed:

 

Eestimaa Rahvaliit:
Evi Kukk 
Kadri-Aija Viik

Jaanus Männik

Peep Põlma

Hannes Isand
Robert Miller

Kalev Lillemets

Ave Kartau

 

Eesti Keskerakond: 
Taavi  Pukk

2. Surju Vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval

 

3. Otsus avalikustada valla kodulehel 23.10.2009.

 

4. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

Mare Kütt

Valimiskomisjoni esimees      

 

 

SURJU  VALLA  VALIMISKOMISJON

 

OTSUS

 

 

Surju                                                                            12. november 2009 nr 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu liikme volituste

 

peatumine ja asendusliikme

 

määramine.

 

 

 

 

 

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“  § 19  lõikest 1, lõike 2 punktist 1, § 20 lõikest 1, 3 ja 5 ning võttes aluseks Surju Vallavolikogu 11. novembri 2009 otsuse nr 40 „Vallavanema valimine“, Surju Valla Valimiskomisjon

 

 

 

o t s u s t a b:

 

 

 

1. Lugeda vallavolikogu liikme Evi Kukk'e volitused peatatuks ja määrata tema asendusliikmeks Margus Henriksoo.

 

 

 

2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare Kütt

 

Valimiskomisjoni esimees