1. ÜLDSÄTTED

1.1 nooremraamatupidaja - asjaajaja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallalavanem 
1.2 nooremraamatupidaja allub pearaamatupidajale, asjaajajana allub vallasekretärile 
1.3 nooremraamatupidaja - asjaajajale annavad tööülesandeid pearaamatupidaja ja vallasekretär 
1.4 nooremraamatupidaja - asjaajaja asendab vallasekretär

2. Ametikoha eesmärk

Raamatupidamise ja asjaajamise alase töö teostamine vallas

3. Ametiülesanded

3.1 peab põhivahendite ja väikevahendite arvestust 
3.2 koostab maksukorraldused ja teeb ülekanded 
3.3 võtab vastu elanikelt ja asutustelt sularaha 
3.4 toob pangast raha ja viib panka raha 
3.5 peab täpset arvestust kassasse laekunud ja väljamakstud rahade kohta 
3.6 maksab välja palgad, toetused ja sularahas tehtud operatsioonid 
3.7 täidab täpselt kassaaruandeid 
3.8 vallavalitsuse kirjavahetuse ja posti korraldamine 
3.9 vallavalitsuse ja volikogu kirjade, otsuste, määruste, korralduste trükkimine 
3.10 vallavolikogu istungite protokollide vormistamine 
3.11 vallavanema käskkirjade jm vajalike dokumentide trükkimine 
3.12 paljundustööde tegemine 
3.13 kodanike sisse- ja väljakirjutamine, kaitseväe arvestuse pidamine 
3.14 rahvatikuregistri pidamine 
3.15 vallavalitsuse teenistujate tööaja arvestustabeli pidamine 
3.16 täidab vallavanema poolt antud muid teenistusalaseid korraldusi, mis tulenevad seadusest

4. Vastutus

4.1 vastutab kassaaruannete ja muude kassadokumentide õigsuse eest 
4.2 vastutab raha ja teiste vahendite säilimise eest 
4.3 vastutab ametiülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest ning ametialase info kaitsmise ja hoidmise eest

5. Õigused

5.1 saada valla haldusaparaadi töötajatelt dokumente, õiendeid ja muid materjale, mis on vajalikud temale pandud tööülesannete täitmiseks 
5.2 nõuda tema vastutuse all olevate materiaalsete väärtuste hindamiseks vajalikke tingimusi 
5.3 saada tööks vajalikku täienduskoolitust

6.Kvalifikatsiooninõuded

6. 1 nooremraamatupidaja - asjaajajal peab olema eriharidus raamatupidamise alal ja asjaajamise alased teadmised ja oskused 
6.2 arvutioskus (tekstitöötlus, isikuregistri pidamine).