Surju Valla eelarvest toetuste taotlemise vorm (*.rtf)
Surju Valla eelarvest saadud toetuste kasutamise aruanne (*.rtf)
Munitsipaalkorteri taotlemine (*.rtf)
Kaeveloa taotlus (*.rtf)
Avaliku ürituse loa taotlus (*.doc)
Taotlus müügipileti saamiseks (*.doc)
Avaldus lapse sünnitoetuse taotlemiseks (*.doc)
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks (*.doc)
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus (*.doc)
Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks (*.doc)
Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks Surju valla eelarvest (*.doc)
Avaldus tugiisikuteenuse saamiseks (*.doc)
Avaldus koduteenuse saamiseks (*.doc)
Avaldus puudega inimese täiendava toetuse taotlemiseks (*.doc)
Avaldus kindlustamata isiku tervishoiuteenuse toetuse kasutamiseks (*.doc)
Avaldus matusetoetuse taotlemiseks (*.doc)

 

 

Perekonnaseisuasutusele esitatavad avaldused:
(
Allikas:  https://www.riigiteataja.ee/akt/13310703 ) 

1. Sünni registreerimise avaldus  (*.pdf)
2. Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist  (*.pdf)
3. Põlvnemise välistamise avaldus  (*.pdf)
4. Surma registreerimise avaldus  (*.pdf)

 

Isiku elukoha aadressiandmete arvele võtmine

Dokumendi nimetus DOC vorming
Elukohateade *.pdf

Ehitisregistri avalduste vormid on saadaval aadressil http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104

Keskkonnaministri 09. juuli 2015. a määrus nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"

     

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm
Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

       

Kohtutes kasutatavate dokumentide vormid ja näidised:
Maksekäsumenetluse avalduste vormid

 

 

* PDF-formaadis balnkettidele (1 - ekraanil täidetavad) on vajalik Acrobat Readeri või mõne teise sobiliku programmi olemasolu, DOC, RTF-formaadis blankettidele on vajalik Microsoft Word'i, Openoffice Writer'i või mõne muu sarnase programmi olemasolu.