EELNÕU

               SURJU VALLAVOLIKOGU                                                                             

                                            

                                          OTSUS

Surju                                                                               juuni 2017 nr

Surju Vallavolikogu 16. juuni 2016 otsuse nr 21

Maa munitsipaalomandisse

taotlemine” muutmine.

Juhindudes maareformi seaduse § 25 lõikest 1, § 28 lõike 1 punktist 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusest nr 133 "Maa munitsipaalomandisse andmise kord", Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrusest nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” , Surju Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Muuta Surju Vallavolikogu 16. juuni 2016 otsuse nr 21 punkti 1 ja sõnastada see järgnevalt

“1. Taotleda transpordimaana (007; L) Surju valla munitsipaalomandisse Surju vallas Kalda külas asuv Surju valla kohalike teede nimekirja kantud 7560141 Peedi tee”

2. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Surju Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kadri-Aija Viik

Volikogu esimees