Ühinemisläbirääkimiste materjalid PDF-vormingus: (Täiendatud 16. 01. 2017)

Ühinemislepingu eelnõu
Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskiri
Lisa 2. Ühinevate omavalitsuste kaart
Lisa 3. Investeeringud
Lisa 4. Ühinenud omavalitsuse juhtimisstruktuur
Lisa 5. Majandusaasta aruanded

Ühinemiskomisjoni protokoll nr 1 - 18.04.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 2 - 16.05.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 3 - 13.06.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 4 - 04.07.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 5 - 01.08.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 6 - 22.08.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 7 - 19.09.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjon protokoll nr 8 - 04.10.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 9 - 31.10.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 10 - 13.12.206 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 - 19.12.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 (jätkukoosolek) - 23.12.2016 Surju

 

Surju Vallavolikogu jätkas pärast Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmist läbirääkimisi Saarde vallaga.

OTSUS nr 1 - Lepingu kinnitamine
ÜHINEMISLEPING - otsuse nr 1 lisa
Lisa nr 1 - Saarde-Surju ÜL Seletuskiri

Lisa 2 - Saarde ja Surju Valla asendiplaan
Lisa 3 - Investeeringud
Lisa 4 - Juhtimisstruktuur
Lisa 5 - Majandusaasta aruanded
OTSUS nr 2 - Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks